Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/midtcon.dk/public_html/templates/midtcon/functions.php on line 201

Age of sigmar

Age of Sigmar Tournament, MidtCon

 

Danish version for english see bellow.


Overdommer: Michael Christensen

Turneringsorganisator: Rasmus Høgh Nørskov
(Ved spørgsmål om turnering, kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Spilsystem
Der spilles med følgende:

Age of Sigmar 2.0
General´s Handbook 2019.
Malign Sorcery
Forbidden Power
AoS Errata (alle FAQ)

Disse regler vil blive ændret i tilfælde af en opdateret udgave kommer.

Battleplans

Udtages fra: Age of Sigmar Core Book 2.0 og General´s Handbook 2019.

Antal spil: 5

Spilletid: 3 timer.
Er spillet ikke slut efter 3 timer spilles der med ”Dice Down” (Begge spillere stopper øjeblikkeligt spillet og kampen afgøres efter hvor mange victory points der er scoret på det gældende tidspunkt.

Tidsplan

Lørdag

09:00-10.00 Velkomst og introduktion
10.30-13.30 – Kamp 1
13.30-14.30 – Pause
14.30-17.30 – Kamp 2
17.30-18.30 – aftensmad
18.30-21.30 – Kamp 3
21.30 Afrunding af lørdag

Søndag

09:00 – Velkomst og introduktion
09:30-12.30 – Kamp 4 start
12:30-13.30 – Pause
13:30-16.30 – Kamp 5 start
16:30 - Pause

16:45 - Udnævnelse af vinderne

Om din hærliste:

For at spille med din hær SKAL din hær have været udkommet i min 1 måned og FAQ for hæren skal være udgivet. Dette er både for at modstanderne kan forberede sig på nye warscrolls, men også for at spilleren selv kan vænne sig til de nye regler og derved ikke tøger, glemmer regler eller trækker tiden ud til turneringen.

Alle proxys SKAL godkendes af TO. Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at få godkendt proxys.

Der spilles med Battlehost, 2000pt (se side 48 i General´s Handbok 2018)
Leaders: 1-6
Battleline: 3+
Artillery: 0-4
Behemoths: 0-4
Other Units: Any Number
Allied Units: Max 400pt

Indsendelse af hærliste sker senest 1 uge før turneringstart

Hærlisten sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I titlen af din mail skriver du:
”Midtcon - AoS – Navn – Grand Alliance - Faction”
Eksempel: Midtcon – AoS – Rasmus Høgh Nørskov – Order – Daughters of Khaine
Din hærliste kan afleveres i et af følgende programmer:

PDF
Word
Excel
Tip! I Warscroll Builder kan man lave listen online og sende som fil.

I din hærliste skal der foruden Leaders, Battleline, Artillery, Behemoths, Other Units og Allied Units også stå:
Generalens Allegiance Ability
Hvilke Battalions der bruges.
Hvad Artifacts der bruges og hvilke Leaders holder dem?
Hvad spells dine wizards bruger.

Listebygning med Malign Sorcery: Skriv hvilket Realm Hæren er fra og hvilke Artifacts du bruger.

Om missioner
1. Der vælges en battleplan ved tilfældighed.
Eks. Udtrækkes Battleplan 1 til at være ”Knife to the Heart”
2. Der vælges et tilfældigt Realm for denne battleplan. (AoS 2.0, side 254)
Eks. Udtrækkes Realm 1 til at være Ghyran
3. Så længe man spiller i det valgte Realm, har man adgang til dets Realmsphere Magic og Realm Commands.
Eks. I Ghyran har man adgang til ”Shield of Thorns” og ”Command the Land”.
4. Der vil ikke være adgang til Realmscape Features.

5. Til sidst vælges een tilfældig Realmspell (Malign Sorcery, side 72).
Eks. Udvælges magien ”Flesh to Stone”

Om Pointsystemet
Pointsystemet følger ”Blood and Glory” pointsystemet:

Major victory = 30pt

Minor Victory =15pt

Draw = 10pt

Minor Loss = 5pt

Major Loss = 0pt

Hidden Agenda udført = 5pt


Det er muligt at optjene yderligere 30pt via følgende:
Du har indleveret hærliste til tiden = 10pt
Du er via afstemning udvalgt til bedste modstander = 10pt
Din hær er via afstemning udvalgt til bedste hær. = 10pt
Din hær er fuldt malet(tabletop standard) = 10pt
(tabletop er typisk 2-3 farver, en shade/drybrush og en færdig base. Det vigtigste er, at modellerne er mere en bare grundet )

Desuden vil der være en tie-breaker efter hvor mange point fjendtlige units man har fjernet fra bordet. (altså, har du fjernet en enhed på 10 Liberators giver det point, men står der 1 model tilbage i enheden giver det intet)

OBS! Man kan ikke opgive en kamp! Kampe SKAL spilles til ende!


maks antal deltagere : 32

Deltager pris 200.

Pokaler til 1.st pladsen, 2.nd pladsen samt bedst malede hær.
der er også 1 stk spillemåtte til 1.st pladsen fra deepcut studios samt en masse ekstra fede præmier fra Gunzone.dk

Buy ticket - Price per. participates DKK 200, - (28 €)

 

English version:

Refferee:

Michael Christensen

Tournament organizer: Rasmus Høgh Nørskov
(For questions about tournament, please contact: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Game System
Playing with the following:

Age of Sigmar 2.0
General´s Handbook 2019.
Malignant Sorcery
Forbidden Power
AoS Errata (all FAQ)

These rules will be changed in the event of an updated version coming.

Battle Plans

Taken from: Age of Sigmar Core Book 2.0 and General´s Handbook 2019.

Number of games: 5

Playtime: 3 hours.
If the game does not end after 3 hours, the game is played with "Dice Down" (Both players immediately stop playing and the match is determined by how many victory points are scored at the current time.

Time schedule

Saturday

09: 00-10: 00 Welcome and introduction
10.30-13.30 - Match 1
13.30-14.30 - Pause
14.30-17.30 - Match 2
17.30-18.30 - dinner
18.30-21.30 - Match 3
21.30 Rounding off Saturday

Sunday

09:00 - Welcome and introduction
09: 30-12.30 - Match 4 start
12: 30-13.30 - Pause
13: 30-16.30 - Match 5 start
16:30 - Pause

16:45 - Appointment of the winners

About your roster:

To play with your army, your army MUST have been released in my 1 month and FAQ for the Army must be released. This is both for the opponents to prepare for new warscrolls, but also for the player himself to get used to the new rules and thereby not to go, forget rules or draw the time to the tournament.

All proxies MUST be approved by TO. Send an email to Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for approved proxies.

Playing with Battlehost, 2000pt (see page 48 in General's Handbook 2018)
Leaders: 1-6
Battleline: 3+
Artillery: 0-4
Behemoths: 0-4
Other Units: Any Number
Allied Units: Max 400pt

Submitting the roster is done no later than 1 week before the tournament start

The roster is sent to Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

In the title of your mail, write:
"Midtcon - AoS - Name - Grand Alliance - Faction"
Example: Midtcon - AoS - Rasmus Høgh Nørskov - Order - Daughters of Khaine
Your roster can be submitted in one of the following programs:

PDF
Word
Excel
Tip! In Warscroll Builder you can make the list online and send as file.

In your roster, in addition to Leaders, Battleline, Artillery, Behemoths, Other Units and Allied Units, there must also be:
General's Allegiance Ability
Which Battalions are used.
What Artifacts Are Used and Which Leaders Hold Them?
What spells your wizards use.

List building with Malign Sorcery: Write which Realm the Army is from and which Artifacts you use.

About missions
1. A battle plan is chosen by chance.
Ex. Extracts Battleplan 1 to be "Knife to the Heart"
2. A random Realm is selected for this battle plan. (AoS 2.0, page 254)
Ex. Extract Realm 1 to be Ghyran
3. As long as you play in the selected Realm, you have access to its Realmsphere Magic and Realm Commands.
Ex. In Ghyran you have access to the "Shield of Thorns" and "Command the Land".
4. Realmscape Features will not be available.

5. Finally, select a random Realm game (Malign Sorcery, page 72).
Ex. Choose the magic "Flesh to Stone"

About the Point system
The point system follows the "Blood and Glory" scoring system:

Major victory = 30pt

Minor Victory = 15pt

Draw = 10pt

Minor Loss = 5pt

Major Loss = 0pt

Hidden Agenda performed = 5pt

 

It is possible to earn another 30pt via the following:
You have submitted a roster to time = 10pt
You are voted for best opponent = 10pt via voting
Your army is selected for best army by vote. = 10pt
Your army is fully painted (tabletop standard) = 10pt
(Tabletop is typically 2-3 colors, a shade / drybrush and a finished base. The most important thing is that the models are more than just due to)

In addition, there will be a tie-breaker after how many points enemy units have been removed from the table. (ie, if you have removed a unit of 10 Liberators give it points, but there is 1 model left in the unit gives it nothing)

NOTE! You can't give up a fight! Matches MUST be played to the end!

 

maximum number of participants: 32

Participates in price 200.

Trophies for 1st place, 2nd place and best painted army.
There are also 1 game mat for the 1st place from deepcut studios as well as a lot of extra cool prizes from Gunzone.dk

See updated participant list here.

 

Buy ticket - Price per. participates DKK 200, - (28 €)

 

 

 
Kategori: