Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/midtcon.dk/public_html/templates/midtcon/functions.php on line 201
Only english version

Tournament rules: Masters Dyad format, rules can be found here

http://privateerpress.com/organized-play/masters

There is 32 spots, we will play 5 rounds no matter what.
To make it easier for newer players to join and as an attempt to increase the community we are removing the requirement of fully painted, and just require fully assembled and sprayed, with front arcs.

Players must bring 2 copies of their list, 1 for the TO and 1 to show opponent and use during tournament. Please use the one from the Masters document.
Players need to bring everything needed to play, such as models, dice, measuring tape, tokens etc.
Zones, objectives and flags will be available from the TO, but you are allowed and more than welcome to bring your own.

Conversions is allowed, but will have to be preapproved by the TO, there is a tread for this specifically, previous approved models, do not have to be approved again.

Timetable.

registration : 9.00- 10.00

1.st match : 10.00-12.15

lunch 12.15 - 13.15.

2.nd match : 13.15 - 15.30

3.rd match 15.45 - 18.00

sunday.

1.st match 10.00 - 12.15

lunch 12.15 - 13.15

2.nd match 13.30 - 15.45

Prices : 16.30

Price : 350, inkludes buffet saturday, morning buffet sunday.

TO : Gil Surepi and company will be playing judges.

Niels Haahr will be running the tournament.

75p lists.

Price for participation including buffet saturday and sunday 350 kr (47€)

 
Danish version, for english version see below.

MidtCon Blood Bowl

En turnering afholdt i Mønsted.

Sted & dato
Turneringen foregår lørdag d.12 oktober. turneringsstart vil være kl. 9.00 med kamp start kl 10.00

Gametime vil være 2½ timer for hver kamp.

Tidsplan :
9.00 Registrering
10.00 Kamp 1
12:30 Frokostpause
13:00 Kamp 2
15:30 lille pause
15:45 Kamp 3
18:15 Aftensmad
19:15 Kamp 4
22:00 Præmie overrækkelse

Mad, overnatning o.lign.
Aftensmad foregår mellem kamp 3 og 4. Overnatning arrangeres ved tilmelding. Drikkevarer og mad kan købes på stedet.

Betaling og tilmeldelse
100 kr.

Pengene for indmeldelse skal indbetales på:
billet link.- husk NAF nick, senest fredag den 4 oktober.

Folk der sender rosters før d. 4 oktober (i god nok til til at rosters bliver checket for om de overholder reglerne) får +2 FF.
Roster kan sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Grundregler
BB2016 + nyeste Death Zone (for mere information, se turneringsregler fra The NAF: https://www.thenaf.net/wp-content/uploads/2018/12/Rules-for-NAF-Tournaments-2019.pdf)
Piling on følger CRP regler.

Oprettelse af hold
Roster til at hjælpe med at lave hold kan downloads her: http://bloodbowl.dk/upload/ATV-Coach-Roster_-2020.xlsx
Man får 1.100.000 gp til at starte et hold og hold lister kan ses her:
https://www.thenaf.net/wp-content/uploads/2019/04/NAF-Team-Lists-v1.5_NO_BG.pdf og her (Brettonians, Daemons of Khorne og Slann) https://www.thenaf.net/wp-content/uploads/2018/11/NAF-Recommended-Teams.pdf

Gobliner kan købe 0-3 Bribes til 50K og Halfling kan købe en Master Chef til 100K.
Andre inducements er ikke tilladt til grundholdet.

Holdene er delt ind efter hvor stærke de anses for at være.

Tier 1:
Amazons, Bretonnians, Chaos dwarf, Dark elf, Dwarf, Lizards, Necromantic, Norse, Undead, Wood elf.
5 skills

Tier 2:
Chaos Pact, Elf union, Orc, Skaven.
6 skills

Tier 3
Chaos, High elf, Human, Khemri, Khorne, Nurgle, Slann, Underworld, Vampires.
6 skills + 1 Guldbarre

Tier 4
Goblin, Halfling, Ogre.
7 skills + 2 Guldbarrer

Guldbarre
En guldbarre giver en af nedenstående muligheder og valget markeres på rosteret (fx. Guldbarre: +2 skills).
2 ekstra normal skills til holdet.
1 ekstra “double” skill til holdet.
1 ekstra normal skill, som gives til en spiller der allerede har en ekstra skill.
+ 40k til at købe hold for.
Tilladelse til at købe en starplayer som skrives på holdets roster som normalt. Holdet skal dog have minimum 11 spillere før køb af stars og to hold med samme stars mister ikke sin star til kampen.Holdudvikling

Vi spiller uden post-match procedures og derved uden winnings og spillerindkøb osv. Alle skader og SPPs på dit hold annulleres efter hver kamp. Man starter således hver kamp med de samme spillere på rosteren.
Team Value stiger ikke ved skill-tildeling.
Sæt en lille mærkat på spillerens base, så man kan se, hvem der har fået hvilke skills. Gerne et klistermærke, hvorpå skills står
skrevet (fx. block).

Turneringsform

Turneringen består af 4 runder. I første runde trækkes en tilfældig modstander, og derefter køres efter swiss-draw-princippet. Man får 2 points for en sejr, 1 for uafgjort og 0 for et nederlag (-1 hvis man udebliver fra en kamp, som man iøvrigt så vil tabe 0-2 i både TD og cas). Ved pointlighed sorteres først efter Opponent score og derefter efter bedste
(TD+cas) netto-score. Herefter TDs for og til sidst Cas for.

Maling og figurer
Det er ikke et krav, at der spilles med malede figurer (men vi opfordrer til det). De hold, som af dommerstaben vurderes som malet (dvs. at alle figurer og baser er malet i en tilstrækkelig standard), vil få +1 FF.
Bruger du proxy figurer (fx. bruger Human som Woodelf) kan du aldrig få denne malebonus).

Det er heller ikke et krav, at figurerne skal være originale Games Workshop Blood Bowl figurer. Dog skal figurernes positioner være let genkendelige fra hinanden. Dommerstaben vurderer også her om du har et fedt tema, eller om dit hold skal tælle som proxyfigurer.

Vi opfordrer til at bruge farvekodede baser. Dvs. grå/sort/ingen farve til linemen, rød til blitzers, grøn til blockers, hvid til throwers og gul til catchers. Hvis din modstander ikke kan genkende de forskellige spillere fra hindanden, SKAL du lade ham makere
dem på en måde, så han kan (uden dog at figuren bliver beskadigt). Der findes små farvede klistermærker man kan bruge.

på nuværende tidspunkt er der følgende præmier.
pokaler til 1.st, 2.nd og 3.rd pladsen.
Der tilkommer yderligere præmier, når spillet når de 10 deltagere.

Vi ses
Niels, Tommy, Topper og Peter

Køb billet online her. Pris 100 Dkk.

English version

A tournament held in Moensted.

Location & Date The tournament will take place on Saturday, October 12th.

tournament start will be at. 9.00 am with the match starting at 10.00 am  Gametime will be 2½ hours for each match.

Time schedule :

9.00 Registration

10.00 Match 1

12:30 Lunch break

13:00 Match 2

15:30 little break

15:45 Match 3

18:15 Dinner

19:15 Match 4

22:00 Prize ceremony Food, accommodation and beer.

Dinner takes place between matches 3 and 4.

Accommodation is arranged upon registration.

Drinks and food can be purchased at the cafeteria.

Payment and registration  15€.

The funds for registration must be paid into: ticket link.- remember NAF nick, no later than Friday 4 October.

People who send rosters before October 4 (in good enough for rosters to be checked for compliance) get +2 FF.

Roster can be sent by email to Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ground rules BB2016 + latest Death Zone (for more information, see tournament rules from The NAF: https://www.thenaf.net/wp-content/uploads/2018/12/Rules-for-NAF-Tournaments-2019.pdf)

Piling on follows CRP rules.

Creating teams Roster to help make teams can downloads here: http://bloodbowl.dk/upload/ATV-Coach-Roster_-2020.xlsx

You get 1,100,000 gp to start a team and team lists can be seen here: https://www.thenaf.net/wp-content/uploads/2019/04/NAF-Team-Lists-v1.5_NO_BG.pdf and here (Brettonians, Daemons of Khorne and Slann)

https: //www.thenaf. net / wp-content / uploads / 2018/11 / NAF-recommended-Teams.pdf

Goblins can buy 0-3 Bribes for 50K and Halfling can buy a Master Chef for 100K.

Other inducements are not allowed to the basic team.

The teams are divided into how strong they are considered.

Tier 1: Amazons, Bretonnians, Chaos dwarf, Dark eleven, Dwarf, Lizards, Necromantic, Norse, Undead, Wood eleven. 5 skills

Tier 2: Chaos Pact, Elf union, Orc, Skaven. 6 skills

Tier 3 Chaos, High elf, Human, Khemri, Khorne, Nurgle, Slann, Underworld, Vampires. 6 skills + 1 Gold bars Tier 4 Goblin, Halfling, Ogre. 7 skills + 2 Gold bars Gold Barre A gold bullion gives one of the options below and the choice is marked on the roast (eg gold bars: +2 skills).

2 extra normal skills for the team. 1 extra "double" skill to the team.

1 extra normal skill given to a player who already has an extra skill.

+ 40k to buy team for.

Permission to purchase a starplayer written on the team's roster as normal.

However, the team must have a minimum of 11 players before the purchase of stars and two teams with the same stars will not lose their star for the match.

Team development We play without post-match procedures and thereby without winnings and player purchases, etc.

All injuries and SPPs on your team are canceled after each match.

You start each match with the same players on the roster.

Team Value does not increase by skill allocation.

Put a small sticker on the player's base so you can see who got what skills.

Like a sticker on which skills stand written (eg block). tournament The tournament consists of 4 rounds.

In the first round, a random opponent is drawn and then run according to the swiss-draw principle.

You get 2 points for a win, 1 for a draw and 0 for a defeat (-1 if you fail from a match, which you will lose 0-2 in both TD and cas).

At scoring, the first is sorted by Opponent score and then by best (TD + cas) net score. Then TDs for and finally Cas for.

Paint and figures Playing with painted figures is not a requirement (but we encourage it).

The teams that are judged by the judiciary to be painted (ie all figures and bases are painted in a sufficient standard) will receive +1 FF.

If you use proxy characters (eg using Human as Woodelf) you can never get this template bonus.

Nor is it a requirement that the characters be original Games Workshop Blood Bowl characters.

However, the positions of the figures must be easily recognizable from each other.

The judicial staff also assesses here whether you have a cool theme or whether your team should count as proxy characters.

We encourage you to use color-coded bases. Ie gray / black / no color for the linemen, red for flashers, green for blockers, white for throwers and yellow for catchers.

If your opponent cannot recognize the various players from the obstacle, you MUST leave him spouses them in a way that he can (without, however, damaging the figure).

There are small colored stickers you can use.

At present there are the following prizes. trophy for 1st, 2nd and 3rd place.

Additional prizes are added when the game reaches the 10 participants.

See you

Niels, Tommy, Topper and Peter

Buy Tickets Online Here. Price 50€.

Danish version, for english version see below.

Den 12-13 oktober i Mønsted (tæt ved viborg)
Der spilles late war på 100 point. ”Red vs. Blue”.
16-20 deltagere.
Alle nye late war bøger frem til 1. oktober 2019 er tilladte, det være sig ”Fortress Europe”, ”D-day Americans” etc.
Det er en Red vs. Blue turnering, hvor meningen med turneringen er at introducere de nye late war bøger til turnering/campaign scenen i DK.
Der bruges battleplans til at afgøre mission og attacker/defender.

DER ER FULDT MALEKRAV !

Det vil være en turnering der foregår henover 2 dage i forbindelse med Midtcon.
Der vil være præmier til 1. 2 og 3 pladsen. Derudover vil der være en præmie til det flotteste spillebord, hvilket betyder at du som spiller har mulighed for at medbringe dit eget terræn. Der vil være stillet borde og plader op, men du står selv for terrænet.
Fra Midtcons side vil der også være stillet terræn til rådighed, således at de borde som ikke bliver opstillet af en deltager, bliver beklædt med terræn.
Så det er din mulighed for at vise dit fede terræn frem (Stalingrad, Berlin, Carentan, Monte cassino etc)
Der er mulighed for at få et gratis dice tray med det officielle logo fra det danske Flames of War ETC hold.
Det får du såfremt at du tilmelder dig som ”early bird” inden søndag den 1 september.
Derudover er der nogle flotte trofæer og håneretten for de øverste på podiet.
Selve arrangementet koster 350 kr inkl. Mad.
Hvilket inkluderer.
Aftensmad lørdag.
Morgenmad søndag.
Frokost er for egen regning da der er flere forskellige figurspil i gang og alle spiser ikke på samme tid.
Der medbringes luftmadras, Ligge underlag og toilet grej til at kunne overnatte i sovesalen i forbindelse med turneringen.
Der er mulighed for at sove i hallen fra fredag den 11. oktober for en 50 kr.
Der bliver solgt sodavand/øl mm. I kantinen.

Plan for turneringen.
Lørdag den 12. oktober.
09.00-09.45 Check in (her klargøres ens hær og evt. sovegrej)
0945-10.00 Velkomst og introduktion.
10.00-13.15 1. runde
1315-14.00 frokost.
1400-17.15 2. runde.
1715-1815 aftensmad.
1815-21.15 3. runde.
21.15-00.00? Øl og hygge.
08.30-09.15 Morgenmad.
09.15-1230 4. runde.
1230-1315 Frokost.
1315-16.30 5 runde.
16.30-17.30 Præmieoverrækkelse, oprydning og tak for i år.

Billetter bookes via dette link 

Køb billetter her. Pris 350 kr.


Dernæst trykker man deltager på begivenheden.

Vær opmærksom på at du skal skrive i tråden omkring hvilken faktion du spiller. Sådan at jeg kan tilsikre et lige antal deltagere.

TO/Marshall : Kristian Kenneth Lyngvald.

English version

October 12-13 in Mønsted (close to Viborg)

Late war is played at 100 points. ”Red vs. Blue ".

16-20 participants.

All new late war books until October 1, 2019 are allowed, be it "Fortress Europe", "D-day Americans" etc.

It's a Red vs. Blue tournament where the meaning of the tournament is to introduce the new late war books to the tournament / campaign scene in DK.

Battleplans are used to determine mission and attack / defender.

FULL PAINTED ARMY ARE FULLY REQUIRED!

It will be a tournament that takes place over 2 days in connection with Midtcon.

There will be prizes for 1st and 2nd place.

In addition, there will be a prize for the best game table, which means that you as a player have the opportunity to bring your own terrain.

Tables and plates will be set up, but you stand for the terrain yourself.

From Midtcon's side there will also be provided terrain so that the tables that are not set up by a participant will be covered with terrain.

So it's your opportunity to show off your cool terrain (Stalingrad, Berlin, Carentan, Monte cassino etc)

It is possible to get a free dice tray with the official logo from the Danish Flames of War ETC team.

You get that if you sign up as "early bird" before Sunday, September 1st.

In addition, there are some great trophies and the right to the top of the podium.

The event itself costs 55€ incl. Food. Which includes. Dinner Saturday. Breakfast Sunday.

Lunch is at your own expense as there are several different figurative games going on and everyone does not eat at the same time.

Air mattress is brought along, Lying underneath and toilet can be used to stay in the dormitory in connection with the tournament.

It is possible to sleep in the hall from Friday 11 October for a price of 8€. Soft drinks / beer etc are sold. In the cafeteria.

Plan for the tournament.

Saturday, October 12th. 09.00-09.45 Check in (here one prepares one's army and possibly sleeping bag)

09.45-10.00 Welcome and introduction.

10.00-13.15 1st round

1315-14.00 lunch.

14.00-17.15 2nd round.

17.15-18.15 dinner.

1815-21.15 3rd round.

9:15 p.m. to 12:00? Beer and coziness.

08.30-09.15 Breakfast.

09.15-12.30 4th round.

12.30-13.15 Breakfast.

1315-16.30 5 round.

16.30-17.30 Prize giving, clean-up and thanks for this year.

Tickets are booked through this link

Buy Tickets Online Here. Price 50€.

Next, press participant at the event.

Please note that you must write in the thread about which faction you are playing.

That way I can assure an equal number of participants.

TO / Marshall: Kristian Kenneth Lyngvald.

Danish version, for english version see below.

Sector Fleet battle Søndafg den 13 Oktober 2019.

I denne turnering er det med de extended regler til sector fleets i et 2 vs 2 format.
dvs at man spiller i hold af 2 spillere, der hver stiller med en flåde på 500 point, så sammenlagt 1000 point på hvert hold.
ingen duplikater af uniques.
commander tæller kun for egne skibe.
begge fleets skal være af samme faction.
Man finder selv sin hold kammerat, og tilmelder sig i hold af 2 spillere, men der står 1 spiller klar hvis der mangler en ved ulige antal.

Tidsplan.

Første spil starter kl 9.00 så kom gerne i rigtig god tid til opsætning.
(Der åbnes kl 7.00 for registrering) tid pr spil 4 timer.

1.st match 9.00 - 13.00

Frokost 13.00- 14.00

2.nd match 14.00 - 18.00

Der spilles 2 kampe, hvorefter vinder holdet findes. er det et draw, hvilket er højst usandsynligt med den mængde af point der er i spil, så er der 2 stk s kits i præmie puljen så der bliver en helt fair fordeling af præmierne.

Det forventes at man er bekendt med den seneste FAQ samt sector fleet battle reglerne.

https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/13/6b/136b6ec9-562a-45e1-9fb3-8bc4e972c293/swm_sector_fleet_rules_eng.pdf

Marshal/TO : Niels Haahr.
Deltager maks 20 spillere.
Billet pris 100 pr spiller.

 

English version

Sector Fleet battle Søndafg October 13, 2019.

In this tournament, with the extended rules for sector fleets in a 2 vs 2 format.
that is, playing in teams of 2 players, each with a 500-point fleet, then a total of 1000 points on each team.
no duplicates of uniques.
commander only counts for own ships.
both fleets must be of the same faction.
You find your own team mate, and sign up in teams of 2 players, but there is 1 player ready if one is missing by odd number.

Time schedule.

First game starts at 9.00 am so please come in really good time for setup.
(It opens at 7 am for registration) time per game 4 hours.

1.st match 9.00 - 13.00

Lunch 13.00 - 14.00

2.nd match 14.00 - 18.00

Two matches are played, after which the winner is the team. If it is a draw, which is highly unlikely with the amount of points in play, then there are 2 s kits in the prize pool so there will be a completely fair distribution of the prizes.

It is expected that you are familiar with the latest FAQ as well as the sector fleet battle rules.

https://images-cdn.fantasyflightgames.com/filer_public/13/6b/136b6ec9-562a-45e1-9fb3-8bc4e972c293/swm_sector_fleet_rules_eng.pdf

Marshal / TO: Niels Haahr.
Participates max 20 players.
Ticket price 100 per player.

 

Buy tickets - Price per. participates DKK 100, - (13€)

 

Danish version, for english version see below.

Star Wars Armada Lørdags turnering den 12 oktober 2019

Der spilles 3 runder, efter gældende FFG tuneringsregler.
Husk at medbringe udskrevet fleetlister, både til dommer/jer selv og til modstanderne.
Tidsplan:
0900-1000 - Tjek ind
1000-1215 - 1. Runde
1215-1300 - Frokost
1300-1515 - 2. Runde
1515-1530 - Pause
1530-1745 - 3. Runde
1745-1800 - Præmie
1800-1900- Aftensmad

Præmierne er 5 stk unikke special designede dice trays, samt 1 stk special designet t-shirt med autografer fra selveste admiral ackbar og Boosk.
ligeledes er der de præmier som var til overs fra regional ( se debat for billede )
samt 1 stk spillemåtte fra deepcut studios i mussemåtte kvalitet i armada størrelse.

 

English version

Star Wars Armada Saturday Tournament October 12, 2019

Three rounds are played, according to the applicable FFG tuning rules.
Remember to bring printed fleet lists, both to the judge / yourself and to the opponents.
Time schedule:
0900-1000 - Check in
1000-1215 - 1st Round
1215-1300 - Breakfast
1300-1515 - 2nd round
1515-1530 - Break
1530-1745 - 3rd round
1745-1800 - Prize
1800-1900- Dinner

The prizes are 5 unique unique designed dice trays, as well as 1 specially designed t-shirt with autographs from the actors who played admiral ackbar and Boosk in the Star Wars movies.
likewise, there are the premiums that were left over from regional (see debate for picture)
and 1 game mat from deepcut studios in mouse mat quality in armada size.

 

Maximum number of participants : 20 pcs.  

 

Buy tickets - Price per. participates DKK 100, - (13€)